دوازده شعر | يدالله رويايی

تهران | عباس معروفی

مسکن‌های آنی | عباس معروفی

قهوه | ريچارد براتيگان | فارسى: بهمن فرسى

هنر، سکس و ضرورت یک احساس حقیقی