سالمرگی | اصغر الهی

 سرزمين هرز | تی. اس. الیوت

از یک مقاله و چند استاد | ابراهیم گلستان

| رن | فريدريش هلدرلين | بیژن الهی |