درد اجتناب ناپذیر است، اما رنج | هاروکی موراکامی

محمد مختاری

او آنگاه که در ۹ سالگی

آه بدن‌های آغوش دیده

قطعات بعید | آنتونن آرتو

پايان دادن به حكمِ خداوند | آنتونن آرتو

تجلی بيماری در ادبيات -در ستايش افسردگی

درشکستن سنگ‌ها، نفوذ دردیوارها، فرو شکستن درها