هشتادیا | شاهین نجفی 

بگو آزادی آزادی آزادی

و خون‌هایی که هیچ‌وقت از ذهن‌مان پاک نمی‌شوند | پادکست

سرود برابری

بیانیه کانون نویسندگان ایران | در اعلام همبستگی با جنبش آزادی‌خواهی مردم ایران

سرانجام چاقوی تبهکاران از خون ما زنگار خواهد بست

بیزارم از بی تفاوت‌ها

ماه مه | اتوبیوگرافی