ماه مه | اتوبیوگرافی

خودم را مثل ویتنام در زمان جنگ احساس می‌کنم.

چهره‌ی هولناک عریان‌

درد اجتناب ناپذیر است، اما رنج | هاروکی موراکامی

آه بدن‌های آغوش دیده

قطعات بعید | آنتونن آرتو