قطعات بعید | آنتونن آرتو

پايان دادن به حكمِ خداوند | آنتونن آرتو

درشکستن سنگ‌ها، نفوذ دردیوارها، فرو شکستن درها

ما درهم‌شکستگانی بودیم، اگر فقط فرد موردنظر کشور را ترک می‌کرد، بقیه می‌توانستند بمانند.

سفر به شرق | هرمان هسه

ابر شلوار پوش | ولادیمیر مایاکوفسکی

دست‌مایه‌ها | آلیس مونرو

روح من سال‌هاست که مُرده است | والت ویتمن |