روشنایی ماه اوت | هیچ چیز از هیچ کس بعید نیست

جوزف کُنراد، “قلب تاریکی”

هیچ چیز افتضاح تر، توهین کننده تر، و افسرده کننده تر از ابتذال وجود ندارد

آندره بروتون | زیبائی متشنج خواهد بود یا وجود نخواهد داشت.

جونا بارنز

گیوم آپولینر

مادام بوواری | گوستاو فلوبر

خورشید همچنان می‌دمد