گل آبی

بعدازظهر یک‌شنبه در جزیره گراند ژات

می‌خواهم فرو شوم به چاه می‌خواهم مرگم را جرعه جرعه بمیرم. می‌خواهم قلبم را آکنده از خزه کنم

بیست سرود عاشقانه و یک غم آوا

قهوه | ريچارد براتيگان | فارسى: بهمن فرسى

 سرزمين هرز | تی. اس. الیوت

| رن | فريدريش هلدرلين | بیژن الهی |