من درد می‌کنم.

قهرمان، لی‌لی حوضک

نغمه ای رویایی از بهشت

وقتی همه می‌خوابیم، کجا میریم

من مثل یک شورشی واقعی می میرم

مثل یک باکره

من اراده اش را ندارم که تلاش و مبارزه کنم

در یک جزیره

کاش اینجا بودی