مرگ بر کل نظام | مهدیار آقاجانی

هیچکس | این یکی هم واسه

هشتادیا | شاهین نجفی 

بگو آزادی آزادی آزادی

سوراخ موش از توماج صالحی

من درد می‌کنم.

قهرمان، لی‌لی حوضک

نغمه ای رویایی از بهشت