مرده‌ای میان مردگان

آلن گینزبرگ | آی انبوه نحیف

درشکستن سنگ‌ها، نفوذ دردیوارها، فرو شکستن درها

گیوم آپولینر

می‌خواهم فرو شوم به چاه می‌خواهم مرگم را جرعه جرعه بمیرم. می‌خواهم قلبم را آکنده از خزه کنم

سرزمین هرز | تی اِس اِلیوت