مرده‌ای میان مردگان

آلن گینزبرگ | آی انبوه نحیف

درشکستن سنگ‌ها، نفوذ دردیوارها، فرو شکستن درها

شصت و يک سوره از توراتِ تن | ناما جعفری

می‌خواهم فرو شوم به چاه می‌خواهم مرگم را جرعه جرعه بمیرم. می‌خواهم قلبم را آکنده از خزه کنم

سرزمین هرز | تی اِس اِلیوت