شصت و يک سوره از توراتِ تن | ناما جعفری

| شقیقه‌ی سرخ لیلی | از کتاب: نمک و حرکت ورید | پرویز اسلام‌پور