انگشت روی حفره جمجمه | لا روکا

تجاوز جنسی و هنر

هم‌آغوشی با طبیعت

اتاق‌ها، شعر سوئیت، اودس | آنا سوکولف

پرفورمنس بدن، زیبایی مفهومی وابسته به جنسیت نیست

کتیبه مکتوم | کارولی اشنیمان

شلوارِ عمل: هراسِ تناسلی، عکس‌های تاریخِ یک پرفورمنس