بعدازظهر یک فان (نیژینسکی)

زمان، مکان، بدن اجراکننده

خودآزاری به مثابه هنر

ريتم صفر

اعتراضات میدان تیان‌آن‌من

لانه‌های کبود،لانه‌های کبود،لانه‌های کبود