ویدئو آرت

فتومونتاژ 

هنر مکان-ویژه

تک‌گویی

ادبیات داستانی رستاخیزی و پسارستاخیزی

فراواقع‌گرایی

ادبیات داستانی

جریان سیال ذهن

شیوه روایت