شباهت مسلمین با کمونیست ها !

از چپ نترسید و کیرخر!