بوی استروژن سوخته | هانیه بختیار
مجموعه شعر
با مقدمه ی: ناما جعفری
ناشر: نشر زده در اینترنت (سه پنج) به سال ۱۳۹۱ آبان ماه
شماره کیوسک: چهل و دو
آماده‌سازی و نظم‌صفحات: تکنو گراف سه‌پنج