هر روز تو مطب بکن بکن بود.

ما خیلی شرمنده ایم و عذر میخوایم که اون آقا مادر شما رو می‌کرده! ببخشید

توکا نیستانی می گوید موقع کودکی، گلسرخی شب ها خانه آن ها می خوابید! و یک شب با سیگار پتوی او را سوزاند! سیگار کشیدن شبانه زیر پتو؟!
پدرتوده ای توکا از رفتار مادرش و شایعاتی که از غلامحسین ساعدی نویسنده کثیف چپ نقل می شد، در ۴۵سالگی دق کرد و مرد!

آقای توکا نیستانی دلیل مشکل شما با پدرتون به خاطر اینکه بهش شک داشتید چرا امثال خسرو گلسرخی باید شب در خانه شما بخوابن؟ چرا گلسرخی چندین بار شب به خانه شما می اومد؟ من هرچی فکر می کنم چیز خوبی ازش در نمیاد. البته با لیست افرادی که آخر گفتین،ظاهرا محدود به گلسرخی نبوده!

حالا خوبه که پرویز ثابتی بزرگواری کرد و حرفی از اسم و نسب اون زنی که هر روز عصر میرفت مطب ساعدی نزد، تو چرا مادرت رو لو دادی توکا جان؟!

امشب برو بخواب رو تخت تزریقات، می‌خوام بیام برات «هنرمند» درست کنم!