بیا ببوسمت که بوسه اعتراض ماست

بیا ببوسمت که بوسه اعتراض ماست

بیا که این بوسه ها، سلاح دست ماست