چه کسی می تواند زیباتراز جان لنون جهان را با صدایش به گوش تو برساند.چه کسی می تواند تصور کردن را در چشم هایت به شکا اسطوره ی درد بیاورد به یادت