چرا در اسلام نشان دادن کون نمادی از شکر گزاری است!!

نماز یک نوع تمرین کون دادن نیست؟

تا حالا به این موضوع دقت کرده بودی؟