بیانیه مشترک دانشجویان دانشگاه‌های هنر در پاسخ به توحش مزدوران حقیرِ دیکتاتور.