موزیک بلوزدر میان برده گان سیاه پوست امریکا پدیدار شد. آنها ترانه های خود را با این سبک به گونه غمناکی در حین کار در کشتزارها میخواندند و در اوقات فراغت با زدن چوب بر چوب برای آن ریتم میساختند . بعدها و بتدریج در طول زمان با بکارگیری ساز های مدرن این موزیک از لحاظ آوائی توانمند شده و بصورت دلنشین امروزی خود در آمد. بلوزپایه موزیک غیر کلاسیک غربی است و تمامی سبک های موزیک مدرن امروز غرب مشتق از آن میباشند . بلوز اتیس تیلور نوعی از بلوز است که با سازهای گوناگون از جمله بانجو زده میشود . اشعار موزیک تیلور اکثرا توصیفگر وضعیت نامساعد سیاهان در آمریکا میباشد.