| سه قطعه پیتر هانتکه | ترجمۀ عباس نعلبندیان |

من از زمانه به بی حرمتی چه خواستم؟…به کدامیک از سخنان رمز بی حرمتی کردم؟
به کدامیک از قوانین جهان ،به کدامیک از قوانین ماورای جهان،بی حرمتی کردم؟
به کدامیک از بدوی ترین قوانین جوامع بشری بی حرمتی کردم.؟
به کدام قانون نگفته؟به کدام قانون ننوشته؟….به کدامیک از قوانین عقل سلیم؟ به کدام قانون بی قانونی؟ به کدام قانون این جهانی و آن جهانی؟
به کدام قانون سقوط آزاد؟…
کردم!خطا کردم…رها کردم.خود را بیان کردم.
به توسط اندیشه ها خود را بیان کردم.
باحرکات خود را بیان کردم.با سکون خود را بیان کردم. با بی عملی!…
تف کردم. با تف کردن خود را بیان کردم.با نشان دادن تقبیح، با نشان دادن تصویب.
با کشتن وجود های زنده خود را بیان کردم. با نابود کردن اشیا خود را بیان کردم.
با نفس کشیدن! با گریه ها و فین های پنهانی…
با مردمی که سخن گفتن با آنها بی شرمی بود،من سخن گفتم.به مردمی که سلام کردن به آنها ، رها کردن اصول اخلاقی بود،سلام کردم…

| سه قطعه نمایشی،نمایشنامه اتهام به خود | پیتر هانتکه | عباس نعلبندیان |

دریافت کتاب: | سه قطعه پیتر هانتکه ترجمۀ عباس نعلبندیان |

دیدگاهتان را بنویسید