| سایه لای پوست | رویا تفتی |
مجموعه شعر
ناشر: نشر زده در الکترونیک (سه پنج) به سال ۱۳۸۸اسفندماه
شماره کیوسک: بیست‌و‌نه
آماده سازی و نظم صفحات: مجله‌ سه‌پنجاین کتاب را ورق بزنید

این کتاب را می توانید مستقیم اینجا ببینید 

این کتاب را دانلود بزنید

این کتاب را همیشه می توانید از اینجا داشته باشید