غلامحسین ساعدی، آخرین روزها در پاریس | مهستی شاهرخی