برچسب: آخرین نبرد

  • اسماعیل (یک شعر بلند) | رضا براهنی

    اسماعیل (یک شعر بلند) | رضا براهنی

    قسم به چشم‌های سُرخ‌ات اسماعیل عزیزم، که آفتاب، روزی، بهتر از آن روزی که تو مُردی خواهد تابید قسم به موهای سفیدت که مدتی هم سرخ بودند که آفتاب روزی که آفتاب روزی که آفتاب روزی بهتر از آن روزی که تو مُردی خواهد تابید

    Continue reading