برچسب: آداب صرف چای در حضور گرگ

  • خاطرات زندان | شهرنوش پارسی پور

    خاطرات زندان | شهرنوش پارسی پور

    در خاطرات زندان شهرنوش پارسی پور، به غير از سرگذشت خود او ماجراهای ديگری که بر ديگر زندانيان گذشته آمده است. ماجراهايی که نکته تمايز کتاب با کتاب های همانند شده است. يک نمونه از اين ماجراها را در اينجا به عنوان نمونه نثر و سبک و سياق نوشتن خانم پارسی پور می آوريم.

    Continue reading