شلوارِ عمل: هراسِ تناسلی، عکس‌های تاریخِ یک پرفورمنس

فرهنگ حذف و سیاست سانسور | محمد مختاری