برچسب: آمیزش با خدایان

  • آمیزش با خدایان

    آمیزش با خدایان

    امین قضایی در تورات، سفر پیدایش 6، در توضیح دلیل تصمیم خدا برای نابودی نسل بشر با طوفان، قطعه رسوایی آمیزی و خلاف آموزه توحید و تک خدایی ادیان سامی وجود دارد و پیروان این ادیان هرکدام به طریقی تلاش می کنند این بخش را نادیده بگیرند یا به نحوی تفسیر کنند. در این قطعه…

    Continue reading