بالاترین اُرگاسم مرگ است.

قطعات بعید | آنتونن آرتو

پايان دادن به حكمِ خداوند | آنتونن آرتو