به خاطر همین ترس بی‌معنی است که ما داریم هلاک میشیم | ماکسیم گورکی

هیچ چیز افتضاح تر، توهین کننده تر، و افسرده کننده تر از ابتذال وجود ندارد