ساندرو بوتیچلی | پرتره مردی با مدال کوزیموی کبیر

| ابر بارانش گرفته | شمیم بهار |