برچسب: احسان طبری

  • از یک مقاله و چند استاد | ابراهیم گلستان

    از یک مقاله و چند استاد | ابراهیم گلستان

    غفلت می‌کردم که اختیار پندارم را می‌سپردم به خوشبینی که فکر کرده بودم اگر پروریده بیرونی، بهتر می‌توانی بیرون بندِ عادت و آداب یک محل باشی و حاجت نداری به کوشش بیش از حد برای خود را از بند سفت رسم رهانیدن، ومی‌شود از این جدا بودن برای دید و داوری بهتری بهره‌برداری، دور از…

    Continue reading