روزهای سیاهی درپیش است. | احمد شاملو

می‌خواهم فرو شوم به چاه می‌خواهم مرگم را جرعه جرعه بمیرم. می‌خواهم قلبم را آکنده از خزه کنم

ضربه باتوم به گوش می‌رسید

در آغوش پیراهنم بودی | ناما جعفری

| در پوست ببر | مجید نفیسی |

احمد شاملو؛ صدا و هوای تازه‌ی روزنامه‌نگاری

از یک مقاله و چند استاد | ابراهیم گلستان