روزهای سیاهی درپیش است. | احمد شاملو

می‌خواهم فرو شوم به چاه می‌خواهم مرگم را جرعه جرعه بمیرم. می‌خواهم قلبم را آکنده از خزه کنم

ضربه باتوم به گوش می‌رسید