مرده‌ای میان مردگان

از مُردگان خبر داری؟ | استفان مالارمه

رنگِ حقیقت خاکستری‌ست