| پرتگاه | رضا قاسمی |

| رضا فرخ فال | آه استانبول |