برچسب: اعدام_نکنید

  • آتش این انقلاب روشن روشن است | پادکست

    آتش این انقلاب روشن روشن است | پادکست

    35anj · آتش این انقلاب روشن روشن است | پادکست صد روز از جنگاوری ایرانیان دلیر برای آزادی از شر اهریمن می‌گذرد و ما بر این باوریم که: امسال سال خونه، حکومت کثیف آخوندی و رهبر الدنگش نابوده.……………………..نویسنده و کارگردان: ناما جعفریگوینده متن: ری‌را آزادیصدای اول: مادر امید مویدی | از کشته‌شدگان راه آزادی در…

    Continue reading