اخلاق بوزینگان | امین قضایی

اخلاق بوزینگان
امین قضایی
بوزینه آشکارگی مرگ نظریه انسان است.اخلاق بوزینگان نام مینی کتابی ست از امین قضایی
بوزینه آشکارگی مرگ نظریه انسان است.
ما هیچ تجربه‌ای از مرگ انسان نداریم چرا که پیشتر از وقوعش با مرگ نظریه روبرو بوده‌ایم.

اینجا هم می توانید دانلود کنید