برچسب: ایران

 • به یاد آن گل

  This work is dedicated to the memory of my father, Reza Ghoreyshi, and all who have lived true kindness and courage. Reza Ghoreyshi was a prisoner of conscience for a considerable portion of his life. He was executed in the summer of 1988 and buried in a mass grave alongside many of his friends. Khavaran…

  Continue reading

 • نمایش تمام می‌شود و حقیقت عریان می‌گردد

  نمایش تمام می‌شود و حقیقت عریان می‌گردد

  قهرمانان حقیقی ما، مردم بی نامند. اشتباهاتمان را خط نمی زنیم.دوباره مشق می کنیم و می آموزیم…راه بی شمار است و امید به روز نو ، بسیار.

  Continue reading

 • چرا یهودیان ثروتمنتدتر هستند؟

  امین قضایی اینکه درصد ثروتمندان در بین یهودیان در آمریکا و اروپا بیش از سایر مردم است یک فکت غیرقابل انکار است. در انگلیس، متوسط در آمد خانوار یهودی تقریبا سه برابر متوسط در آمد خانوارهای غیریهودی است. در آمریکا نیز یهودیان ثروتمندترین اقلیت مذهبی هستند. چهل و شش در صد یهودیان آمریکایی درآمد سالیانه…

  Continue reading

 • پسر مسخره‌ی پیکاسو هستم

  پسر مسخره‌ی پیکاسو هستم

  صبح آفتاب را در جیب سوراخ آسمان بگذاری ناگهان بیفتد دریا عصر به مزرعه بروی گندم‌ها خودت را در خوابت/ خوابت را در خودت/ خودت را وسط آدم هایی که پستچی هستند با پاکت‌های خالی نامه‌هایی که هیچ وقت به خواب‌هایت پست نمی‌شوند و بعد بهمن ۱۳۴۲ ناگهان شاملو متوجه می‌شود آیدا نیست. آیدا. آیدا…

  Continue reading