برچسب: بادنماها و شلاقها

  • | قتل پرنده باز | نسيم خاکسار |

    | قتل پرنده باز | نسيم خاکسار |

    هيچ خونی روی زمين ريخته نشد. هيچ اثری که نشان از يک جنايت در آن روز صبح باشد برای کسی به جای نماند. من تنها شاهد اين ماجرا در آن محله بودم. بعد از آن ديگر دوست پرنده بازم را نديدم و بالکن خانه اش برای هميشه از حضور پرنده و کيسه های دانه خالی…

    Continue reading