برچسب: باغی میان دو خیابان

  • | هی‌هی‌، جبلی‌، قُم‌ قُم‌ | رضا دانشور |

    | هی‌هی‌، جبلی‌، قُم‌ قُم‌ | رضا دانشور |

    آیا روزهایی را که به یاد می‌آورم گم شده‌اند، و یا اصلاً وجود نداشته‌اند؟ آیا روزهایی را که به یاد می‌آوریم و، احتمالاً، وجود داشته‌اند، روزهای بهتری بوده‌اند؟ دختری که به‌سادگی گریه می‌کرد و به‌سبکِ فیلم‌های فرانسوی عاشق بود، اکنون به همان سَبک، کفِ لزج و سردِ دریا دراز کشیده است و چشمانِ شفّافش آهسته…

    Continue reading