بَرگ‌های عَلَف

روح من سال‌هاست که مُرده است | والت ویتمن |