برچسب: بهرام مرادی

  • | چ‌ ك‌ ه | بهرام‌ مرادی |

    تو خانه‌ تا زن‌م‌ فهميد شروع‌ به‌ فحش‌وفضيحت‌ كرد گفتم‌ حالا ديگر چه‌ مي‌خواهي‌ زنگ‌ زد به‌ قرارگاه‌ پليس‌ فرياد كشيد آقا اين‌ مرتيكه‌ با اين‌ مشخصات‌ ديوانه‌ست‌ طرف‌ هم‌ چيزهايي‌ گفت‌ و زن‌م‌ گوشي‌ را تترق‌ گذاشت‌ گفت‌ بلاخره‌ كرم‌ت‌ را ريختي‌ تقويم‌ش‌ را برداشت‌ و روي‌ همه‌ي‌ روزها نوشت‌ دردسر دردسر

    Continue reading