من درد می‌کنم.

که حنجره‌اش در تبعیدی سیاه خون آلوده شد.