آه بدن‌های آغوش دیده

دریا بر نوکِ پستان‌هایت حنا می‌ریزد

ضربه های شهوت آلود خونم

سرزمین هرز | تی اِس اِلیوت

در آغوش پیراهنم بودی | ناما جعفری

| شقیقه‌ی سرخ لیلی | از کتاب: نمک و حرکت ورید | پرویز اسلام‌پور