برچسب: تابلوی سرمنشاء جهان در موزه اورسی

  • سرمنشأ جهان |  کلوزآپی از اندام تناسلی

    سرمنشأ جهان | کلوزآپی از اندام تناسلی

    سرمنشأ جهان، یک نقاشی رنگ روغن روی بوم، اثر گوستاو کوربه است که بر جنبهٔ جنسی و شهوانی موضوع تأکید شده‌است.. این نقاشی تصویر کلوزآپی از اندام تناسلی و شکم یک زن برهنه است که در بستر دراز کشیده و پاهای خود را گشوده‌است. در کادربندی نقاشی، بدن برهنهٔ زن، سر و بازوان او، و…

    Continue reading