چهره‌های شاخص نمادگرایی در اثری از آنری فانتن-لاتور

هیچ چیز افتضاح تر، توهین کننده تر، و افسرده کننده تر از ابتذال وجود ندارد