بیانیه کانون نویسندگان ایران | در اعلام همبستگی با جنبش آزادی‌خواهی مردم ایران