فراواقع‌گرایی

می‌توان شاعر بود و شعر نگفت

جنبش هنری

شاه اوبو