یادداشت‌هایی از یک جزیره

آه، مرا بنوش تا من همچون رمزی در جام تو باشم

| داش آکل | صادق هدایت |