هیچ چیز افتضاح تر، توهین کننده تر، و افسرده کننده تر از ابتذال وجود ندارد

| جمعه‌ها | شيوا ارسطويی |

| ماهی و جفتش | ابراهیم گلستان |